Odolná firma

Rodinné firmy opět prokázaly vysokou odolnost

Vznik rodinných podniků spojil tři systematicky odlišné světy – svět emocí se světem racionality a se světem financí.. Rodinné podnikání propojuje rodinné příslušníky jako členy rodiny a ty samé rodinné příslušníky jako spolupracovníky a zaměstnance podniku. K základním principům jejich úspěchu lze řadit moudrost, předávanou z generace na generaci, hrdost, důvěru, flexibilitu, stabilní podnikovou kulturu, rychlost rozhodování, loajalitu, poctivost, etiku, odpovědnost vůči dalším generacím, schopnost motivovat lidi ve svém okolí, podporovat rozvoj regionu apod. Tyto charakteristické rysy se postupně stávají významným generátorem odolnosti českých rodinných podniků. Průzkum Odolná rodinná firma 2022 jsme organizovali proto, abychom zjistili, které další faktory aktuálně ovlivňují odolnost rodinného podnikání.

Dne 22.9. 2022 proběhlo v prostorách …. setkání majitelů odolných rodinných firem.  Vysoce odolnými rodinnými firmami roku 2022 se dle průzkumu Odolná rodinná firma 2022 staly společnosti:

JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.

CENTES, spol. s r.o.

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

B R U S I V O spol. s r.o.

AGD PRINT s.r.o.

Za pořadatele akce – Asociaci rodinných firem, předal cenu vysoce odolným rodinným firmám pan Jan Pavelka, dále zástupce strategického partnera Raiffeisenbank a.s., pan ….  a předsedkyně odborné poroty, paní Naděžda Petrů z VŠFS, a.s.

Advokát a předseda Asociace rodinných firem Jan Pavelka k tématu odolnosti říká: V době přicházející ekonomické a energetické krize je odolnost jedním ze základních předpokladů a pilířů pro úspěšné pokračování života rodinných firem. V dnešním turbulentním světě je nutné odolnost pěstovat a dále prohlubovat. Jedná o komplexní fenomén, kdy jsme se v rámci našeho průzkumu pokusili popsat jednotlivé atributy odolnosti a zjistit, zdali, a v jakých oblastech, jsou české rodinné firmy odolné. Výsledky průzkumu pak jsou základem pro zhodnocení celkové odolnosti a připravenosti českých rodinných firem na časy budoucí.

Dle slov zástupce strategického  partnera Raiffeisenbank a.s., pana  ….  Je odolnost podmíněna ….

Předsedkyně odborné poroty, paní Naděžda Petrů z VŠFS, a.s. vidí odolnost především „ve schopnosti majitelů a CEO rodinných podniků skloubit strategický management, řízení lidských zdrojů, zavádění nových technologií, vstup na zahraniční trhy, obchod, marketing apod. s ekonomickou stabilitou firmy. Za výzvu považuje schopnost komplexního myšlení o souvislostech managementu v individuálních intencích každého podnikatelského subjektu. Klíčovou úlohu má tvůrčí myšlení, aktivní jednání a schopnost prosperovat v prostředí neustálých změn a nejistoty. A samozřejmě pohoda v rodině a trocha toho podnikatelského štěstíčka…“.

Jak  definovat  pojem odolnost a čím se liší od konkurenceschopnosti? Odolnost znamená schopnost podniku vzdorovat nepříznivým silám, zvládat nepříznivé situace a překonávat krize. Konkurenceschopnost je schopnost podniku úspěšně soutěžit na trzích, prosadit se v určitém oboru, v daném čase a místě v porovnání s ostatními (v daném oboru, čase a místě). Paradoxně konkurenceschopná firma nemusí být odolná a obráceně. Konkurenceschopnost je jedním z mnoha předpokladů odolnosti.

Jaké silné stránky a příležitosti jsou aktuálně zdrojem odolnosti českých rodinných podniků?

Za silné stránky, které tvoří OBCHODNÍ  konkurenční výhodu a jsou jedním ze zdrojů odolnosti, majitelé rodinných podniků označili parametry socioemocionálního bohatství (tj. dle jejich výčtu vytrvalost, spolehlivost, profesionalita, kreativita, loajalita, pracovitost, obětavost, ochota, odbornost, pečlivost, píle, poctivost, skromnost, čestnost, slušnost, dochvilnost, důvěryhodnost, korektnost, odpovědnost, soudržnost, rodinné zázemí),  kvalitu, znalosti a značku.

Za příležitosti, které – pokud je majitelé rodinných firem využijí – umožní vytvořit OBCHODNÍ konkurenční výhodu a posílit odolnost je možno považovat změny  nákupních zvyklostí zákazníků, jejich požadavek na kvalitu produktů i služeb, návrat k tradičním českým výrobkům. Dále podporu podnikatelství v regionu či zavedení trendových technologií ve výrobě i v komunikaci.

Cílem výzkumu bylo pojmenovat atributy odolnosti, přičemž organizátoři výzkumu předpokládali, že odolnost rodinného podnikání je dána především:

 • každodenní tvrdou, poctivou prací rodinných příslušníků, podnikatelským duchem, zarputilostí, odpovědností,
 • dlouhodobými osobními vztahy se zaměstnanci, zákazníky i dodavateli,
 • etikou a společenskou odpovědností, která přináší rozvoj regionu v místě podnikání a buduje důvěryhodnost rodinného podniku,
 • snahou předcházet rizikům, respektive nižší inklinací k radikálním změnám z důvodu ochrany rodinného know-how a tradice pro budoucí generace
 • dovednostmi, zkušenostmi a kompetencemi přenášenými z generace na generaci přirozeným předáváním znalostí, snahou o zachování soudržnosti a pohody
 • intuitivní a kreativní okamžitou reakcí na podněty okolí bez nutnosti strategických rozhodnutí diskutovaných napříč složitou organizační strukturou
 • dlouhodobým budováním reputace a podvědomí široké veřejnosti o značce rodinného podniku nebo jeho výrobků, apod.

V čem však vidí majitelé rodinných firem v dnešní extrémně nejisté době atributy odolnosti? Komentáře respondentů byly dle četnosti rozděleny do oblasti interního prostředí (rodina a podnikání, vlastnosti a charakteristiky osobností v managementu, správa majetku a vlastnictví) a externího prostředí (byznys – tzn. podnikatelské odvětví, konkurence, dodavatelé, zákazníci).  Uprostřed jsou zaměstnanci v interním prostředí a nabídka trhu práce v externím prostředí.

V oblasti interního prostředí rodinné firmy se jedná především o následující atributy (ukazatele) odolnosti:

 • harmonické vztahy v rodině (rodinné vztahy jsou důležitější než zisk, rodina je postavena před úspěch v podnikání). Důležité je prostřednictvím otevřené a včasné komunikace předcházet možným mezigeneračním konfliktům, mít nastavena pravidla, dodržovat vzájemný respekt a úctu, vstřícnost. Při průběžné přípravě nástupnické generace mít trpělivost, věřit ve schopnosti nástupníků.
 • Vlastnosti, charakteristiky, schopnosti osobností v managementu, socio emocionální bohatství (SEW). Tvrdohlavost CEO, který má jasnou vizi – následně motivací dokáže „pevně uchopit kormidlo v rozbouřených vodách“ a celou situaci zvládnout. Umění naslouchat a argumentovat na základě ověřených informací nikoli na základě emocí. Osobní příklad a neprotěžování rodinných příslušníků. Přesvědčení, že to, co děláme, má smysl, vytrvat i v dobách, kdy se nedaří, hledat možnosti diversifikace jakékoli podnikové aktivity. Zodpovědnost, slušnost, etika, profesionalita. Touha po dalším rozvoji a vzdělávání. Rizika řídit, průběžně monitorovat, nečekat, „až začne hořet“. Uplatňovat nástroje procesního a projektového řízení. Vizionářství, pohled do budoucnosti, žádná stagnace.
 • Zaměstnanci – tým pracovitých, tvořivých, konstruktivních, spolehlivých a zodpovědných lidí. Kvalifikovaní pracovníci s ochotou průběžného růstu a přizpůsobování se novým technologiím. Promyšlená personální politika, spravedlivý motivační a bonusový program. Stabilní prostředí. Předem a dobře určené pracovní pozice, pracovní náplně, jasná organizační struktura.
 • Vlastnictví a správa majetku – Dlouhodobě kladný hospodářský výsledek. Moudré a opatrné ekonomické řízení – cash flow, investic, minimální zadluženosti. Finanční a ekonomická stabilita. Dostatečný finanční kapitál na „dobu zlou“ i pro eliminaci inflace. Znalost investičních nástrojů kapitálového trhu, správné rozložení investičního portfolia. Ponechat výnosy ve firmě pro další rozvoj. Spravedlivé odměňování rodinným příslušníkům dle jejich skutečného přínosu pro rozvoj podnikání.

V oblasti blízkého externího prostředí rodinné firmy se jedná především o následující atributy (ukazatele) odolnosti:

 • Byznys – tzn. podnikatelské odvětví, konkurence, dodavatelé. Sledovat trendy v odvětví, nepodceňovat vývoj, uplatňovat výsledky vědy a výzkumu, zaměřit se na digitalizaci. Pravidelně vyhodnocovat aktivity konkurence, brát ji jako inspiraci, z dobrého se poučit, špatnému se vyhnout. Být lepší (např. v marketingové komunikaci, službách, kvalitě, v originalitě apod.). Realizovat smysluplné a promyšlené inovace. Budovat dlouhodobé osobní vztahy s dodavateli.
 • Zákazníci – intenzivní osobní péče o zákazníky, snaha o budování a rozvíjení stávajících i nových kontaktů na stávajících i nových trzích. Dostatek ziskových zakázek. Správné kalkulace a vhodná cenová strategie. Technická podpora a nadstandardní servis. Komplexnost sortimentní nabídky. Nezklamat důvěru zákazníka. Pravidelná otevřená, vstřícná, osobní komunikace.
 • Nabídka trhu práce – Roste tlak při soupeření o talenty a je vysoký počet konkurenčních nabídek – zaměstnavatelé musí vyhledávat HR specialisty. Sledovat vývoj trhu práce – zaměstnanci upřednostňují jistotu zaměstnání, tuto v rámci firemní komunikace prezentovat (sociální sítě). Propojenost s místní komunitou, intenzivní spolupráce s místními učilišti, školami, nabídka stáží.

Co vyplývá z vyhodnocení demografických dat?

 • Více jak třetina rodinných firem respondentů byla založena před cca 33 lety.
 • Rodinné firmy působí napříč naší republikou.
 • Většina rodinných firem nenavazuje na rodinnou tradici, tuto však postupně buduje a ve svých prezentacích používá jako apel na konkurenční výhodu.
 • V cca 37 % firmu spravuje druhá generace.
 • Většinu respondentů lze zařadit do segmentu malých firem s počtem zaměstnanců do 50 a s obratem do 50 mil.
 • V nadpoloviční většině rodinných firem jsou aktivně zapojeni do rodinného podnikání 2-4 členové rodiny.
 • Poměr firem, které podnikají v oboru služeb či výroby je srovnatelný.
 • Primárním impulzem pro vznik rodinných podniků byla znalost oboru.

Jako zcela klíčový aspekt odolnosti byla označena oblast vize a strategie

 • Více jak polovina firem má jasně stanovenou vizi, misi, hodnoty pro rozvoj svého podnikání.
 • Nosnými hodnotami podnikání je apel na poctivost, čestnost, kvalitu, profesionalitu, důvěru a důvěryhodnost, flexibilitu.
 • Více jak třetina majitelů má ověřeno, že označení rodinná firma má pozitivní dopad na obchod a obchodní příležitosti.
 • Majitelé posilují a ochraňují dobré jméno firmy prostřednictvím tzv. reputation managementu.
 • Více než třetina majitelů rodinných firem realizuje finanční, organizační či restrukturalizační změny s cílem zvýšit svoji odolnost prostřednictvím investic.

Odolnost posiluje i řízený proces nástupnické strategie

 • 18 % respondentů předalo firmu, 22 % chystá předání v horizontu do 5ti let.
 • Pokud došlo k předání v rodině, pak vedení převzal jeden potomek nebo si vedení rozdělilo více potomků.
 • V rodinách respondentů pracuje společně 2-11 rodinných příslušníků, průměrný počet je cca 3,21.
 • Ve většině případů je rozhodování plně v kompetenci zakladatele, ve firmách, ve kterých probíhá nástupnictví, se na rozhodování podílí i nástupníci.
 • Rodinné firmy využívají většinou neformální setkávání. Formalizovanější komunikace je realizována v situaci, kdy je již rodina rozvětvenější a řeší složitější  kompetence jednotlivých rodinných klanů či generací.
 • Rodinné firmy z  řady respondentů mají zdokumentovány základní pravidla pro rozhodování, rodinné hodnoty.
 • Ve většině rodinných firem panují harmonické vztahy. I když se vyskytnou situace či problémy, na jejichž řešení se rodinní příslušníci neshodnou, mají rozděleny své role tak, aby se vyhnuli případným konfliktům.

Nezanedbatelné je řízení lidských zdrojů a procesů

 • Klíčové pozice jsou v rodinných firmách obsazovány především stávajícími zaměstnanci.
 • Klasická forma zaškolování nováčků probíhá v rodinných firmách prostřednictvím kompletního školení od svého nadřízeného. Specifikem rodinného podnikání je, že se každý nováček v krátké době po nástupu potká s majitelem firmy.
 • Firemní kultura je v rodinných firmách založena na osobní znalosti majitele, na přátelských vztazích, zaměstnanci jsou vůči firmě loajální a na budoucnosti firmy jim záleží. Firemní kultura se stává konkurenční výhodou a zdrojem odolnosti.
 • V cca 39 % rodinných firem respondentů jsou sepsány popisy pracovních pozic.
 • Odolná rodinná firma své procesy pravidelně aktualizuje a optimalizuje.
 • Většina rodinných firem digitalizuje základní administrativní úkony, využívá ukládání dat v Cloudu, 41 % rodinných firem chystá investice, které zlepší udržitelnost  a umožní její ESG reporting (FVE, energetická efektivnost, cirkulární ekonomika apod.).

Celková odolnost je každodenně tvrdě prověřována 

 • Cca 69 % rodinných firem nebylo připraveno na situaci okolo Covidu, lockdownu a omezení podnikání, nicméně zásadně je situace nepostihla především díky tomu, že museli v rychlém čase díky své flexibilitě změnit zavedené postupy a procesy.
 • Zatímco některým odvětvím přinesla pandemická krize ztrátu a zastavení rozvoje, pro cca 2/3 firem byla příležitostí pro růst a rozvoj.
 • Úspěšnost a odolnost rodinných firem je dána především apelem na kvalitu.
 • Majitelé se cítí ohroženi díky aktuálním dodavatelským vztahům, formě a způsobu oslovování zákazníků, nedostatkům v oblasti propagace a marketingu.

Více jak dvě třetiny rodinných firem sebehodnotí svoji odolnost na stupnici 4-5, což svědčí o jejich zdravém vysokém sebevědomí a důvěře v dlouhodobý podnikatelský úspěch.

Průzkum Odolnosti rodinných firem 2022 probíhal v on-line prostředí, od 1. 4. do 14. 8. 2022. Odbornou porotou bylo hodnoceno 105 firem.  Všechny rodinné firmy prokázaly  od střední po vysokou  odolnost.  Hodnocena byla oblast vize a strategie, obchod a marketing, řízení nástupnické strategie, lidské zdroje a procesy, odolnost pohledem zvládnutí situace  v návaznosti na důsledky  coronavirových opatření.

STUDIE odolnosti rodinného podnikání – závěrečná výzkumná zpráva – je k dispozici  ZDE

 

 

 

 

 

 

 

Partneři průzkumu Odolná firma

Odolná firma partner
Asociace rodinných firem

Asociace rodinných firem

3. 5. 2022

Odolná firma partner
Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank a.s.

2. 5. 2022

Odolná firma partner
Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

1. 5. 2022

Odolná firma partner
EverWhere Agency

EverWhere Agency

1. 5. 2022

  E-mail

  Firma