Shrnutí podpůrných opatření v souvislosti s koronavirem
Článek

Shrnutí podpůrných opatření v souvislosti s koronavirem

25. 3. 2020  |  doba čtení 5 minut

Koronavirus a firmaPrávní služby

V návaznosti na omezení přijatá vládou České republiky v souvislosti s nouzovým stavem nyní vláda přistupuje k přijetí souboru opatření s cílem podpořit ekonomiku. S ohledem na další vlnu vládních opatření z 23. března 2020 si i vzhledem k jejich rostoucímu počtu dovolujeme poskytnout jejich stručný přehled.

Program Antivirus

Klíčový program Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu zaměstnavatelů, kteří byly v souvislosti s opatřeními vlády nuceni omezit či zastavit svoji činnost. V rámci tohoto programu bude stát vyplácet zaměstnavateli prostřednictvím úřadů práce kompenzaci za vyplacenou mzdu, která zaměstnancům náleží z důvodu překážky na straně zaměstnavatele.

Dle současných informací by žádosti o kompenzaci měly přijímat úřady práce od 1. dubna 2020 v případě náhrad mezd vyplácených za období března 2020. Do této doby by rovněž měla být známa přesnější metodika k uplaňování těchto nároků.

Výše vyplácené kompenzace se pak odvíjí od konkrétní situace, v současnosti ministerstvo počítá s pěti scénáři:

A.     Zaměstnanec s nařízenou karanténou

 • Zaměstnanci přísluší 60% náhrada mzdy;
 • Zaměstnavatel má nárok na kompenzaci v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

B.      Překážka na straně zaměstnavatele v důsledku povinnosti uzavřít provoz na základě opatření vlády

 • Zaměstnanci přísluší 100% náhrada mzdy;
 • Zaměstnavatel má nárok na kompenzaci ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.

C.     Překážka na straně zaměstnavatele v důsledku nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (alespoň 30 % zaměstnanců firmy/provozovny)

 • Zaměstnanci přísluší 100% náhrada mzdy;
 • Zaměstnavatel má nárok na kompenzaci ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.

D.     Omezení dostupnosti vstupů nezbytných k činnosti zaměstnavatele

 • Zaměstnanci přísluší 80% náhrada mzdy;
 • Zaměstnavatel má nárok na kompenzaci ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy;
 • Nutno prokázat, že nedostatek vstupů (surovin, materiálu, výrobků, služeb) nastal v důsledku karanténních opatření u dodavatele, vč. zahraničí.

E.      Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech

 • Zaměstnanci přísluší 60% náhrada mzdy;
 • Zaměstnavatel má nárok na kompenzaci ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Pomoc živnostníkům

Dle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí je navrhováno odpuštění minimálních záloh živnostníků (OSVČ) na sociální a zdravotní pojištění na období 6 měsíců.

Dle návrhu budou OSVČ platícím minimální zálohy platby na povinné sociální a zdravotní pojištění od března do srpna 2020 v plné výši odpuštěny, přičemž tato doba se jim i nadále započítává do důchodového pojištění. OSVČ platítí vyšší než minimální zálohy budou mít povinné odvody o odpuštěnou částku sníženy.

U OSVČ s podnikáním jako hlavní činností se jedná o odpuštění částky 2.544,- Kč na sociálním pojištění a o částky 2.352,- Kč na zdravotním pojištění měsíčně.

Elektronická evidence tržeb (EET)

Dle návrhu  Ministerstva financí je navrženo odložení spuštění poslední fáze EET do doby uplynutí 3 měsíců od ukončení stavu nouze, přičemž na stejnou dobu má být udělena generální výjimka pro všechny podnikatele z povinnosti EET používat.

Program úvěr COVID I a II

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a Ministerstvo průmyslu a obchodu připravili státem podporované úvěrové produkty pro podnikatele zasažené vládními opatřeními. Příjem žádostí u první vlny úvěrů poskytovaných přímo ČMZRB (COVID I) byl ukončen 20. března.

V současnosti připravovaná druhá vlna úvěrů (COVID II) má být poskytována přímo komerčními bankami, přičemž stát prostřednictvím ČMZRB bude za tyto úvěry ručit a poskytovat příspěvky na úhradu úroků. Příjem žádostí ma začít v prvním dubnovém týdnu, do té doby mají být k dispozici rovněž bližší informace, ty doposud známe shrnujeme níže:

 • v rámci COVID II bude ČMZRB poskytovat záruky za provozní úvěry ve výši do 15 milionů Kč;
 • záruka má pokrýt až 80% poskytnutého úvěru;
 • úvěr krytý zárukou může být využit pouze za účelem úhrady provozních výdajů (mzdy, materiál, energie, nájem apod.)

Daňový liberační balíček
(I a II)

Mininisterstvo financí připravilo v rámci podpory v nouzovém stavu doposud 2 balíčky opatření, vládou označované jako tzv. liberační balíčky.

Liberační balíček I:

 • odklad termínu pro podání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob k 1. červenci 2020. Opatření je realizováno formou odpuštění pokut a úroků z prodlení v případě pozdního podání a je realizováno plošně, tedy není nutno prokazovat souvislost s koronavirem. Toto opatření se nevztahuje na vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh, kde zůstává lhůta do 20. března 2020;
 • na žádost daňového subjektu pak možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání u ostatních daní v případech, kdy je subjekt požádá o posečkání, prominutí úroku z prodlení či splátkový kalendář v souvislosti s koronavirem a tuto souvislost prokáže (onemocnění zodpovědného zaměstnance, karanténa, apod.);
 • prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které byly uděleny od 1. března do 31. července 2020, a to plošně, bez prokazování souvislosti s koronavirem. Rovněž možnost individuálního prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, pokud bude prokázána souvislost s koronavirem; a
 • plošné prominutí správních poplatků za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Liberační balíček II:

 • prominutí červnových záloh na DPPO a DPFO, tedy druhé zálohy čtvrtletních a první zálohy pololetních plátců;
 • odklad termínu pro podání daňových přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, které mělo být podáno v termínu do 31. 3. do 31. 7., a zaplacení této daně, a to do 31.8.2020. Opatření je realizováno formou odpuštění pokut a úroků z prodlení v případě pozdního podání a je realizováno plošně, tedy není nutno prokazovat souvislost s koronavirem.
 • možnost uplatnit daňovou ztrátu u DPPO a DPPO za rok 2020 zpětně v daňových přiznáních za roky 2019 a 2018. Daňový subjekt bude moci formou dodatečného daňového přiznání získat nárok na vratku daně tzv. loss carryback.

Závěrem

Výše byly shrnuty ty nejdůležitější plánovaná a v současnosti implementovaná opatření vlády a jednotlivých ministerstev k podpoře ekonomiky za nouzového stavu. Většina výše uvedených opatření podléhá schválení Parlamentem a rovněž k nim budou vydávány podrobnější metodiky a pokyny.

Situaci pro Vás budeme nadále monitorovat a v další sérii článků se budeme věnovat jednotlivým opatřením podrobně v jejich finálním znění.

 

Sdílení

Autor a zdroj

Mgr. Karel Rada, LL.M.

Asociace RF, Pavelka partners

  E-mail

  Firma