Shrnutí podpůrných opatření v souvislosti s koronavirem UPDATE k 2.4.2020
Článek

Shrnutí podpůrných opatření v souvislosti s koronavirem UPDATE k 2.4.2020

3. 4. 2020  |  doba čtení 6 minut

Koronavirus a firma

V návaznosti na omezení přijatá vládou České republiky v souvislosti s nouzovým stavem nyní vláda přistupuje k přijetí souboru opatření s cílem podpořit ekonomiku. S ohledem na vývoj situace níže přinášíme stručný přehled nejdůležitějších opatření, aktualizovaný k 2. dubnu 2020.

Program Antivirus

Klíčový program Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu zaměstnavatelů, kteří byly v souvislosti s opatřeními vlády nuceni omezit či zastavit svoji činnost. V rámci tohoto programu bude stát vyplácet zaměstnavateli prostřednictvím úřadů práce kompenzaci za vyplacenou mzdu, která zaměstnancům náleží z důvodu karantény nebo překážky na straně zaměstnavatele.

Dle současných informací by žádosti o kompenzaci měly přijímat úřady práce od 6. dubna 2020 v případě náhrad mezd vyplácených za období března 2020. Žádosti budou vyřizovány elektronicky – dálkově, bliží informace přislíbilo ministerstvo v průběhu tohoto týdne.

Z dosud zveřejněných podmínek vyplývá, že kompenzována bude mzda zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru a kteří nejsou ve výpovědní lhůtě. Podmínkou výplaty kompenzace je rovněž vyplacení mzdy, odvedení příslušných odvodů zaměstnavatelem a rovněž bezdlužnost zaměstnavatele vůči veřejným subjektům.

Výše vyplácené kompenzace se pak odvíjí od konkrétní situace, v současnosti ministerstvo nově počítá dvěma scénáři:

A.     Zaměstnanec s nařízenou karanténou nebo překážka na straně zaměstnavatele v důsledku povinnosti uzavřít provoz na základě opatření vlády

 • v případě karantény přísluší zaměstnanci 60% náhrada mzdy;
 • v případě uzavření provozu na základě opatření vlády zaměstnanci přísluší 100% náhrada mzdy;
 • zaměstnavatel má nárok na kompenzaci ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, do max. výše 39 000 Kč.

B.     Překážky na straně zaměstnavatele v důsledku hospodářských potíží v souvoslosti s šířením koronaviru (např. omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech, nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců)

 • zaměstnanci přísluší 60% – 100% náhrada mzdy;
 • zaměstnavatel má nárok na kompenzaci ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, do max. výše 29 000 Kč.

Pomoc živnostníkům – odpuštění minimálních povinných odvodů

Dle již schváleného zákona došlo k odpuštění minimálních záloh živnostníků (OSVČ) na sociální a zdravotní pojištění na období 6 měsíců, tedy od března do srpna 2020, a v tomto období rovněž k zrušení povinnosti platit veškeré povinné odvody.

OSVČ platícím minimální zálohy jsou platby na povinné sociální a zdravotní pojištění od března do srpna 2020 v plné výši odpuštěny, přičemž tato doba se jim i nadále započítává do důchodového pojištění.

OSVČ platící vyšší než minimální zálohy budou mít povinné odvody o odpuštěnou částku sníženy, přičemž rozdíl mezi odpuštěnou minimální zálohou a skutečnou výší pojistného odvedou jako doplatek až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020, tedy v roce 2021.

U OSVČ s podnikáním jako hlavní činností se jedná o odpuštění částky 2.544,- Kč na sociálním pojištění a o částky 2.352,- Kč na zdravotním pojištění měsíčně.

Ošetřovné

Na ošetřovné mají nově nárok jak zaměstnanci, tak OSVČ, a to po celé období uzavření škol a školek. Nárok na ošetřovné vzniká zpětně k 11. březnu 2020.

Zaměstnanec žádá o ošetřovné prostřednictvím formuláře od školy či školky svého dítěte, který vyplní a předá svému zaměstnavateli. Nárok na ošetřovné v takovém případě odpovídá 60 % průměrného příjmu zaměstnance, počítáno za každý den péče.

OSVČ na hlavní činnost mohou nově žádat od 1. dubna 2020 prostřednictvím formuláře Ministerstva průmyslu a obchodu, výše příspěvku v tomto případě činí 424,- Kč za den.

Jednorázový příspěvek OSVČ

Vláda schválila podporu OSVČ prostřednictvím jednorázového finančního příspěvku ve výši 25.000,- Kč, která bude vyplácena skrze finanční úřady. Vláda k tomuto zveřejnila i další podmínky, nicméně v současnosti se o finální podobě vedou diskuze. Příspěvek musí být schválen formou zákona a je zařazen jako bod jednání Poslanecké sněmovny na 7. dubna 2020.

Elektronická evidence tržeb (EET)

Dle návrhu  Ministerstva financí bylo navrženo a schváleno odložení spuštění poslední fáze EET do doby uplynutí 3 měsíců od ukončení stavu nouze, přičemž na stejnou dobu byly pozastaveny i evidenční povinnosti pro všechny subjekty do elektronické evidence tržeb již zapojené.

Program úvěr COVID I a II

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a Ministerstvo průmyslu a obchodu připravili státem podporované úvěrové produkty pro podnikatele zasažené vládními opatřeními. Příjem žádostí u první vlny úvěrů poskytovaných přímo ČMZRB (COVID I) byl ukončen 20. března.

Druhá vlna úvěrů (COVID II) je poskytována přímo komerčními bankami, přičemž stát prostřednictvím ČMZRB bude za tyto úvěry ručit a poskytovat příspěvky na úhradu úroků. Příjem první vlny žádostí proběhl dne 2. dubna 2020, přičemž jejich příjem již byl ukončen, další žádosti dle sdělení ČMZRB budou přijímány od 20. dubna 2020.

Obecné podmínky záruk COVID II:

 • v rámci COVID II bude ČMZRB poskytovat záruky za provozní úvěry ve výši do 15 milionů Kč;
 • záruka má pokrýt až 80 % poskytnutého úvěru;
 • úvěr krytý zárukou může být využit pouze za účelem úhrady provozních výdajů (mzdy, materiál, energie, nájem apod.).

Odklad splátek úvěrů

Vláda schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým má dojít k odložení splátek úvěrů. Zákon dopadá na bankovní i nebankovní sektor, spotřebitelské i podnikatelské úvěry včetně hypotečních úvěrů. Nedopadá výslovně na kontokorenty, úvěry z kreditních karet, revolvingové úvěry či operativní leasingy. Odklad splátek – moratorium bude dobrovolné.

Vládní návrh zákona, včetně novely souvisejících zákonů, by měl být Posleneckou sněmovnou projednán na schůzi 7. dubna 2020.

Daňový liberační balíček  (I a II)

Mininisterstvo financí připravilo v rámci podpory v nouzovém stavu doposud 2 balíčky opatření, vládou označované jako tzv. liberační balíčky.

Liberační balíček I:

 • odklad termínu pro podání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob k 1. červenci 2020. Opatření je realizováno formou odpuštění pokut a úroků z prodlení v případě pozdního podání a je realizováno plošně, tedy není nutno prokazovat souvislost s koronavirem. Toto opatření se nevztahuje na vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh, kde zůstává lhůta do 20. března 2020;
 • na žádost daňového subjektu pak možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání u ostatních daní v případech, kdy subjekt požádá o posečkání, prominutí úroku z prodlení či splátkový kalendář v souvislosti s koronavirem a tuto souvislost prokáže (onemocnění zodpovědného zaměstnance, karanténa, apod.);
 • prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které byly uděleny od 1. března do 31. července 2020, a to plošně, bez prokazování souvislosti s koronavirem, rovněž možnost individuálního prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, pokud bude prokázána souvislost s koronavirem; a
 • plošné prominutí správních poplatků za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Liberační balíček II:

 • prominutí červnových záloh na DPPO a DPFO, tedy druhé zálohy čtvrtletních a první zálohy pololetních plátců;
 • odklad termínu pro podání daňových přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, které mělo být podáno v termínu od 31. 3. do 31. 7., a zaplacení této daně, a to do 31.8.2020. Opatření je realizováno formou odpuštění pokut a úroků z prodlení v případě pozdního podání a je realizováno plošně, tedy není nutno prokazovat souvislost s koronavirem.
 • možnost uplatnit daňovou ztrátu u DPPO a DPPO za rok 2020 zpětně v daňových přiznáních za roky 2019 a 2018. Daňový subjekt bude moci formou dodatečného daňového přiznání získat nárok na vratku daně tzv. loss carryback.

Závěrem

Výše byly shrnuty ta nejdůležitější plánovaná a v současnosti implementovaná opatření vlády a jednotlivých ministerstev k podpoře ekonomiky za nouzového stavu.

Situaci pro Vás budeme nadále monitorovat a v další sérii článků se budeme věnovat jednotlivým opatřením podrobně v jejich finálním znění.

Sdílení

Autor a zdroj

Mgr. Karel Rada, LL.M.

Asociace RF, Pavelka partners

  E-mail

  Firma