Rodinné firmy se dočkaly, vláda schválila definici rodinného podnikání
Článek  |  převzato z MPO.cz

Rodinné firmy se dočkaly, vláda schválila definici rodinného podnikání

13. 5. 2019  |  doba čtení 2 minuty

Rodinné podnikání

Co je vlastně rodinný podnik či rodinná živnost? Od pondělí už bude jasněji, vláda schválila nařízení, které vymezuje rodinné podnikání. Poprvé tak má Česká republika definici, díky které tak bude možné snáze zaměstnávat příbuzné a lépe je podporovat formou pobídek.

„Rodinné firmy se tak konečně dočkaly. Historicky poprvé ukotvujeme rodinný podnik a rodinnou živnost do českého prostředí. Plníme slib vůči segmentu podnikatelů, který je základem stabilního státu,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který nařízení předkládal. Díky definici půjde zavést určitou formu podpory rodinných podniků. „Bude možné i vypsat strukturální výzvy nebo programy či zavést daňové úlevy. Například ve Španělsku přišli s tím, že pokud podnikatel investuje do firmy z vlastních peněz a jde o rodinnou firmu, je stanovená úroková sazba, na základě které si lze snížit daně. Něco podobného například na základě repo sazby bych chtěl zavést i u nás,“ dodal ministr.

Vzhledem k tomu, že dosud definice rodinného podniku neexistovala, tak nelze říci, kolik jich v ČR je. To by se teď mělo změnit. Díky statistickému sledování bude možné sledovat vliv rodinných podniků na ekonomiku.

Definice bude závazná pro všechny resorty i další ústřední orgány státní správy. Na definici budou navázány i další aktivity jako je např. systém udělování značek „Rodinný podnik“.

Vedení českých rodinných podniků v současnosti stojí před první „porevoluční“ výměnou generací. „Většina českých podnikatelů, kteří začali podnikat po roce 1989, se musí rozhodnout, jak naloží se svými podniky a majetkem. Zda řízení svých podniků přenechají dětem, předají odbornému managementu nebo prodají,“ řekl ministr Havlíček a dodal: „V této souvislosti MPO aktuálně zvažuje podporu převodu rodinných podniků na stávající zaměstnance, tzv. management buy-out, formou zvýhodněných záruk v programu Záruka 2015 až 2023.“

Samotný základ definice rodinných podniků v ČR navrhla Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Při návrhu se primárně vycházelo ze standardu, který byl naformulován v rámci federace Evropských rodinných podniků. Současně byly zohledněny zkušenosti ze sousedního Rakouska či odborné zdroje věnující se této problematice v podmínkách ČR. Rovněž byly využity poznatky z řady odborných diskuzí z doby tvorby občanského zákoníku, resp. v návaznosti na mezigenerační obměny vlastníků podniků.

Definice rodinného podniku

Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost.

  • Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace, nebo svěřenský správce svěřenského fondu.
  • Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.
  • Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii, nebo sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud je nezletilá, jinak opatrovník.

Sdílení

Zdroj

mpo.cz

    E-mail

    Firma