Podpora podnikání v souvislosti s koronavirem
Článek

Podpora podnikání v souvislosti s koronavirem

31. 3. 2020  |  doba čtení 8 minut

Koronavirus a firma

Informativní výtah přehledu kroků na podporu ekonomické situace podnikatelů. Kompletní informace najdete v přiloženém souboru.

1. Opatření v daních – původní i nově zavedená

Posečkání se zaplacením daně nebo zaplacení daně ve splátkách – v souladu s § 156 zákona č. 280/2019 Sb., daňový řád (dále jen ZDR), a to z těchto důvodů:

 • neprodlená úhrada by znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
 • byla by ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
 • neprodlená úhrada by vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příští zdaňovací období,
 • není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou,
 • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

Prominutí úroku z prodlení a správního poplatku je obecně možné na základě §256

ZDŘ (správce daně může zcela nebo zčásti prominout úrok z prodlení nebo z posečkání částky, pokud k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit a dlužná daň byla uhrazena – je na rozhodnutí správce daně na základě žádosti).

Nově je v účinnosti Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (FZ 4/2020), kde je např. stanoveno:

 • prominutí pokuty za pozdně podané přiznání k dani z příjmů za rok 2019, pokud bude podáno do 1.7.2020.
 • prominutí úroku za opožděnou platbu daně z příjmů, plynoucí z přiznání k dani z příjmů za podmínky provedení úhrady do 1.7.2020.
 • prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení plátců daně z přidané hodnoty za podání v době od 1.3.- 31.7.2020.
 • prominutí správních poplatků za žádosti o prominutí úroku z prodlení, z posečkání a přijetí žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, když žádost bude podána nejpozději do 31.7.2020.

2. Program Antivirus

Podpora zaměstnanosti. Původní návrh obsahoval podporu rozčleněnou na body A až D, ale 30.3.2020 se objevil nový návrh MPSV, kdy jsou zde uvedeny jen body A a B (C podpora zdravotníků), ale prvně se v něm hovoří, že podpora se bude vypočítávat z hrubé mzdy a odvodů zaměstnavatele. Není jasné, jaký další návrh bude, tak bych jen upozornila na předpokládáný proces:

 • Podání žádosti o příspěvek.
 • Uzavření „Dohody o příspěvku“ s Úřadem práce. – tady bude součástí i bezdlužnost.
 • Předložení „Nároku na příspěvek“ – bude specifikováno co vše je nutné doložit.
 • Úřad práce by měl plnit do 30 dnů od podání „Nároku na příspěvek“ – tady jen je další podmínkou, že by měli být včas zaplaceny nejen mzdy, ale i odvody.

Vyhlášení má být 1. dubna se zpětnou platností od března.

3. rozšíření ošetřovného pro zaměstnance – v legislativním procesu

4. ošetřovné pro OSVČ – v legislativním procesu

5. Bezúročné půjčky COVID I – PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ POZASTAVEN

6. Poskytnutí záruky na komerční úvěry COVID II

7. 26.3.2020 – tisková konference

 • Podpora OSVČ ve výši 15 tisíc/měsíc – zatím schváleno vládou
 • Zpřísnění insolvenčního zákona na ochranu firem – řeší se
 • Další podmínky pro spotřebitelské úvěry – možnost odložení splátek, úroků
 • Hypoteční úvěry – probíhají jednání o odložení splácení, úroků
 • Banky připravují další balíčky půjček na podporu financování

Sdílení

  E-mail

  Firma