Pozvánka na členskou schůzi Asociace rodinných firem, z.s.
Akce

Pozvánka na členskou schůzi Asociace rodinných firem, z.s.

9. 11. 2022 I Asociace rodinných firem

Rodinné podnikání

Rada Asociace, zastoupená předsedou rady Mgr. Janem Pavelkou, LL.M., dat. nar. 10. 10. 1981, trvale bytem U Plynárny 745/10, Michle, 140 00 Praha 4, tímto v souladu s ustanovením § 248 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 12. 3. a násl. stanov Asociace,

tímto svolává členskou schůzi Asociace,

která se bude konat dne 9. 11. 2022 od 11:00 v sídle Asociace, na adrese Palác Valdek, Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 5. patro.

Pořad jednání členské schůze:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
  2. Volba orgánů členské schůze;
  3. Projednání a schválení účetní závěrky za účetní období 2021;
  4. Volba nového člena rady Asociace; a
  5. Závěr.

V návaznosti na odstoupení Ing. Gabriely Ben Ahmed, která na svou na svou funkci člena rady Asociace rezignovala v souladu s čl.13.10. stanov Asociace a tato její funkce tak ke dni 27. 6. 2022 zanikla, je nyní potřeba zvolit nového člena rady Asociace, viz. bod 4. pořadu jednání členské schůze.

Rada Asociace v tomto ohledu na funkci člena rady Asociace navrhuje zvolit doc. Ing. Naděždu Petrů, PhD.

V souladu s článkem 12.6. stanov Asociace bude tato pozvánka odeslána všem členům Asociace ve lhůtě nejpozději dva týdny před plánovaným termínem konání členské schůze.

V Praze dne 19. 10. 2022
_________________________________
Mgr. Jan Pavelka, LL.M., předseda rady Asociace

 

    E-mail

    Firma