Pozvánka na členskou schůzi Asociace rodinných firem, z.s.
Akce

Pozvánka na členskou schůzi Asociace rodinných firem, z.s.

1. 6. 2023 I Asociace rodinných firem

Rodinné podnikání

Asociace rodinných firem, z.s.

IČ 228 89 621, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: L 22921

(„Asociace“)

Rada Asociace, zastoupená předsedou rady Mgr. Janem Pavelkou, LL.M., dat. nar. 10. 10. 1981, trvale bytem U Plynárny 745/10, Michle, 140 00 Praha 4, v souladu s ustanovením § 248 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 12. 3. a násl. stanov Asociace,

tímto svolává členskou schůzi Asociace,

která se bude konat dne 1. 6. 2023 od 11:00 v sídle Asociace, na adrese Palác Valdek, Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 5. patro.

Pořad jednání členské schůze:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
  2. Volba orgánů členské schůze;
  3. Projednání a schválení účetní závěrky za účetní období 2022; a
  4. Závěr.

V souladu s článkem 12.6. stanov Asociace bude tato pozvánka odeslána všem členům Asociace ve lhůtě nejpozději dva týdny před plánovaným termínem konání členské schůze.

 

V Praze dne 11. 5. 2023
_________________________________
Mgr. Jan Pavelka, LL.M.,

předseda rady Asociace

 

    E-mail

    Firma